Türkiye’nin temiz ve sürdürülebilir enerjisiyiz.


Enerji Santralleri

Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin kalkınmasında en önemli parametrelerden biri enerjidir. Enerjide dışa bağımlılığı oldukça fazla olan ülkemiz, yurt dışından temin ettiği enerji kaynakları için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapmaktadır. Yapılan bu yüklü ödemelerin sonucunda ise yıllık bazda aleyhimize önemli bir dış ticaret açığı oluşmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynağı, doğanın kendi kendine tekrar tekrar üretebildiği enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, fosil yakıtların aksine, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Bir başka deyişle, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu, insan dostu, sürekli ve temiz enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, hidro, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, gel-git ve dalga kaynaklı olarak kabul edilmektedir.

Nokta Yatırım, enerji sektöründeki gelişmeleri, değişimleri ve atılımları yakından takip ederek enerjinin konvansiyonel kaynaklardan üretilmesinin sürdürülebilir olmadığını tespit etmiş ve 2006 yılında Yenilenebilir Enerji Sektöründeki ilk yatırımına Hidroelektrik enerji yatırımı ile başlamış Rüzgâr enerji santralleri ile devam etmiştir.

Hidroelektrik Enerji Santralleri

Hidroelektrik enerji; akan sudan faydalanarak enerji üretme sistemi olarak bilinir. Yenilenebilir ve çevreci bir enerji üretimi olan hidroelektrik enerji hem dünyamız hem de çevremiz için çok önemli bir role sahiptir.  Hidrolik enerji, akan suyun hızı ve suyun düştüğü yüksekliğin oluşturduğu güç ile oluşur.

Ülkemiz Hidroelektrik Enerji konusunda çok verimlidir. Yüksek düşülerinden büyük debilerinden faydalanabileceğimiz birçok akarsuyumuz, suyu depolayabileceğimiz birçok vadimiz temiz ve çevreci enerji kaynaklarımız olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizin başlıca yenilenebilir enerji kaynağını oluşturan hidroelektrik santraller; ilk yatırım maliyetleri yüksek olmasına rağmen, ekonomik ömürleri dikkate alındığında en ucuz üretim tesisleridir.

Barajlar, temiz bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjiyi üreterek hava kirliliğinin azalmasında önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin artmasında, kontrollü sulama yapılmasında ve taşkınların önlenmesinde en önemli unsurdur. 

Rüzgâr Enerji Santralleri

Rüzgâr enerjisi; rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Rüzgâr enerjisi gelişen teknolojisi sayesinde son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olmuştur. Çevresele etkileri dikkate alındığında çevreye en duyarlı enerji kaynağıdır. 

Ülkemiz rüzgâr enerjisi potansiyeli dikkate alındığında dünya genelinde önemli bir konuma sahiptir.